Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-941197
: chaiyaphum.keela@cmu.ac.th
ชัยภูมิ กีฬาแปง

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง สถาปนิก
นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยงาน :
งานออกแบบและก่อสร้าง

หน้าที่รับผิดชอบ :
  • กำหนดนโยบายการบริหารจัดการงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
  • วางแผนงาน การปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ และมอบหมายภาระงานในการดำเนินงานต่างๆ
  • การกำกับ ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลการทำงานและให้คำปรึกษาแนะนำ การวิเคราะห์ประเมินผลของการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยและในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้านการออกแบบและก่อสร้าง
  • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ในการจัดตั้งงบประมาณ การสำรวจ ออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ควบคุมงาน การตรวจรับงานจ้าง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการขออนุมัติใช้พื้นที่ดิน ของมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการขออนุมัติรูปแบบรายการก่อสร้างและประมาณราคา ของมหาวิทยาลัย
  • ตรวจสอบการขออนุมัติแบบรูปรายการ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย