Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053941700
: sarawut.t@cmu.ac.th
ศราวุธ ทัศเกตุ

พนักงานช่าง

หน่วยงาน :
งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง
หน่วย :
หน่วยโทรศัพท์

หน้าที่รับผิดชอบ :
 • งานควบคุม ดูแล กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยโทรศัพท์
 • ควบคุมและปฏิบัติงานด้านระบบข่ายสายตอนใน
 • ควบคุมและปฏิบัติงานด้านระบบข่ายสายตอนนอก
 • ปฏิบัติงานด้านข้อมูลของหน่วยงาน
 • รับผิดชอบตรวจซ่อมเลขหมายภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งเริ่มตั้งแต่แผง MDF ( Main Distribution Frame ) เป็นต้นไปจนถึงเครื่องโทรศัพท์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันชุมสายโทรศัพท์ เช่น Carbon Arester, Fuse ทั่วมหาวิทยาลัยฯ
 • รับผิดชอบงานติดตั้งเลขหมายภายในตามที่ผู้ใช้ขอใหม่ โดยทำการเดินสายกระจาย Drop Wire (DW) ภายนอกอาคารและสาย PVC ภายในอาคาร พร้อม ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันชุมสายโทรศัพท์
 • เพิ่มจุดติดตั้งใหม่ ใช้เลขหมายเดิม โดยทำการพ่วงสาย PVC โทรศัพท์ภายใน ให้ใช้งานได้หลายเครื่อง
 • ประสานงานเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์ในการตรวจซ่อมเลขหมายตรง กำหนดจุดติดตั้ง รื้อถอนโทรศัพท์สายตรงสาธารณะงานเฉพาะกิจ
 • ประมาณการติดตั้งโทรศัพท์ภายในอาคาร
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาทำความสะอาด ห้องชุมสาย เครื่องปรับอากาศ แบตเตอรี่ชุมสายโทรศัพท์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
 • จัดเตรียมสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ ในการตรวจซ่อมระบบข่ายสายตอนใน
 • รับผิดชอบงานติดตั้งเคเบิลโทรศัพท์ ที่ทำการติดตั้งใหม่หรือเพิ่มเติม ทั้งสายเคเบิลที่แขวนอากาศและสายเคเบิลใต้ดิน
 • รื้อถอนสายเคเบิลโทรศัพท์ที่ชำรุดไม่สามารถตรวจซ่อมได้และไม่ได้ใช้งานเพื่อลดปริมาณสายเคเบิลที่ติดตั้งตามเสาไฟฟ้า
 • เดินสายเคเบิลโทรศัพท์ใหม่มีการต่อสายที่มีขนาดต่างกันหรือแยกสายออกไปหลายเส้นทางจำเป็นต้องต่อสายเคเบิล
 • ปรับปรุงแนวสายเคเบิลโทรศัพท์ตามแนวเสาไฟฟ้า ที่แนวสายเคเบิลหลุดจากอุปกรณ์ติดตั้งทำให้สายหย่อนยานไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์ บางครั้งชำรุดในสายเคเบิลโทรศัพท์ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนคู่สายโทรศัพท์ใหม่
 • ปรับปรุงแผง MDF ด้านนอก และ ตรวจสอบบำรุงรักษาตู้พักสายโทรศัพท์
 • ปรับปรุงจุดต่อสายตามคณะหน่วยงานต่างๆ ที่ยังมีจุดต่อสายที่ยังไม่ได้มาตรฐานจำเป็นต้องปรับปรุงให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกับมหาลัยฯ
 • ออกแบบตรวจสอบดูแลการติดตั้งสายเคเบิลที่ทำการติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย
 • สำรวจขั้นต้นของส่วนที่รับผิดชอบและ คณะ หน่วยงานต่างๆขอความอนุเคราะห์มา บริเวณตำแหน่งของผู้ใช้บริการโดยออกแบบ แนวสายเคเบิลโทรศัพท์ให้สอดคล้องกับอาคารสิ่งปลูกสร้าง ควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามรูปแบบรายการของแบบการใช้วัสดุ วิธีการติดตั้งที่ถูกต้องและทดสอบสัญญาณ 
 • สำรวจ จัดทำราคากลางงานติดตั้งสายเคเบิลโทรศัพท์ เพื่อที่จะได้กำหนดวิธีการทำงานตามความเหมาะสมของการใช้วัสดุในการติดตั้ง
 • จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย มาใช้งานเพื่อการพัฒนาของหน่วยงานและช่วยลดเวลาในการทำงาน พร้อมสำรองการใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
 • สรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน แล้วรวบรวมเป็นงานประจำเดือน
 • สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและจัดพิมพ์เพื่อรายงานต่องานบริการสาธารณูปการ
 • รับเรื่องและเสนอเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการขอเลขหมายใหม่ เปลี่ยนชั้นเลขหมายโทรศัพท์และเรื่องที่เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์
 • ร่างหนังสือ โต้ตอบ ทั้งภายใน และภายนอก เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทะเบียนคู่สาย เลขหมาย แผงโทรศัพท์ ( MDF ) แนวสายเคเบิล บันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
 • รวบรวมเอกสารต่างๆ ที่สำคัญเพื่อเป็นหลักฐานและการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย