Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-943195
: suvit.s@cmu.ac.th
สุวิทย์ สิริสุทธิ์

หัวหน้างานบริการสาธารณูปโภค รักษาการหัวหน้าหน่วยช่างยนต์และบูรณะ
ช่างเทคนิค

หน่วยงาน :
งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง
หน่วย :
หน่วยช่างยนต์และบูรณะ

หน้าที่รับผิดชอบ :
  • งานควบคุม ดูแล กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยช่างยนต์และบูรณะ
  • ให้บริการตรวจซ่อม บำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน และเครื่องจักรกลต่างๆ
  • บูรณะซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้าง รั้ว และที่พักอาศัยส่วนกลาง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย