Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-943170
: kittisak.s@cmu.ac.th
ภัครพล แสนคำลือ

พนักงานช่าง

หน่วยงาน :
งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง
หน่วย :
หน่วยประปาซ่อมบำรุง

หน้าที่รับผิดชอบ :
  • งานซ่อมแซม แก้ไขระบบท่อน้ำประปาภายนอกอาคาร ได้แก่ท่อเมนส่งน้ำขนาดต่างๆก่อนเข้ามาตรวัดน้ำ
  • งานซ่อมแซม แก้ไขระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารในส่วนของ สำนักงานมหาวิทยาลัย
  • งานซ่อมแซม แก้ไขระบบน้ำเสียภายในอาคารในส่วนของ สำนักงานมหาวิทยาลัย
  • งานติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด
  • งานซ่อมแซมบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ ในส่วนของสำนักงานมหาวิทยาลัย
  • งานตรวจสอบการส่งคืนที่พักอาศัย ในส่วนของวัสดุสุขภัณฑ์ต่าง ๆ
  • งานสูบน้ำดิบจากคลองชลประทานเข้าสู่อ่างเก็บน้ำอ่างแก้วช่วงฤดูแล้ง เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา และเพื่อปรับสภาพน้ำในอ่างแก้ว 
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย