Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง

หน่วยไฟฟ้า


หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยไฟฟ้า

เขตรับผิดชอบ :

ฝั่งเชิงดอย , ฝั่งสวนดอก , ฝั่งแม่เหียะ , ศูนย์การศึกษาหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ศูนย์วิจัยลำใยบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนและ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน

งานไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า

 1. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22 kV
 2. งานซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัย
 3. งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูง
 4. งานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
 5. งานซ่อมแซมแก้ไขหม้อแปลงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
 6. งานบำรุงรักษาและอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า

งานไฟฟ้าแรงต่ำ

 1. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำของมหาวิทยาลัย
 2. งานซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงต่ำของมหาวิทยาลัย
 3. งานบำรุงรักษาและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงต่ำของมหาวิทยาลัย
 4. งานตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า ขนาด ๓ เฟส, 1 เฟส และ ประกอบ CT ของมหาวิทยาลัย
 5. งานตรวจสอบและบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะของมหาวิทยาลัย
 6. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะของมหาวิทยาลัย
 7. งานตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 เฟสและ 3 เฟส อุปกรณ์ไฟฟ้าขอมหาวิทยาลัย
 8. งานดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยได้แก่ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย, หน่วยโทรศัพท์, หน่วยผลิตน้ำประปาและ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย

สถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบของสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ :

ฝั่งเชิงดอย , ฝั่งสวนดอก

เจ้าหน้าที่ประจำสถานีไฟฟ้าย่อย มช.

 1. งานควบคุมระบบสถานีไฟฟ้า 115/22 KV 25/30 MVA
 2. งานจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขนาดแรงดัน 22 KV ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. งานดูแลระบบ 115 KV Gas Insulated Switchgear – ABB
 4. งานดูแลระบบ Power Transformer 115/22 KV 25/30 MVA – TIRATHAI
 5. งานดูแลระบบ 22 KV Switchgear – ABB
 6. งานดูแลระบบ Ring Main Unit – ASINE
 7. งานดูแลระบบ 115/22 KV Control and Protection Panel – ABB
 8. งานดูแลระบบ Computer Substation Control System
 9. งานระบบตรวจวัดและจัดการพลังงาน SATEC
 10. งานบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 11. งานวิเคราะห์เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องเบื้องต้น
 12. งานจัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในกรณีไฟฟ้าแรงสูงขัดข้อง
 13. งานการประสานงานกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 เชียงใหม่ ในกรณีที่ระบบแรงสูง 115 kV ขัดข้อง

งานบริการด้านไฟฟ้า

 1. งานตัดกิ่งไม้ใกล้แนวระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
 2. งานตัดกิ่งไม้ใกล้แนวระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำและหม้อแปลงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
 3. งานตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ หน่วยงานอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
 4. งานให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 5. งานประมาณการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
 6. งานประดับตกแต่งไฟฟ้าในงานพิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและงานพิธีของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดในบริเวณมหาวิทยาลัย
 7. งานธุรการประจำหน่วย
 8. งานจัดเวรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง
 9. งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน,กองต่างๆ ที่สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
 10. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
 11. ให้บริการรถกระเช้าไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าให้กับ สถาบัน, คณะ, สำนักงานและ หน่วยงานอื่นๆ ที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัย
 12. งานอื่นๆ ที่ได้รับหมายจากผู้บังคับบัญชา
 13. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษตามคำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัยฯ

ปฏิบัติหน้าที่เวรไฟฟ้า

 1. บริการรับคำร้องและรับแจ้งเหตุในกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้องภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย
 2. ควบคุมดูแลซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22 kVA ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย
 3. ควบคุมดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำขนาด 220/380 V ของมหาวิทยาลัย
 4. งานซ่อมแซมแก้ไขหม้อแปลงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
 5. งานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ,ทางเดินสาธารณะ ของมหาวิทยาลัยฯ
 6. งานตัดกิ่งไม้ใกล้แนวระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง,ไฟฟ้าระบบแรงต่ำและหม้อแปลงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
 7. งานตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 เฟสและ 3 เฟส อุปกรณ์ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
 8. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยได้แก่ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย, หน่วยโทรศัพท์, หน่วยผลิตน้ำประปาและ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย
 9. งานบริการซ่อมแซมไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ ที่อาศัยอยู่ในภายในที่พักอาศัยในพื้นที่ของมหาวิยาลัยฯ
 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับหมายจากผู้บังคับบัญชา