Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง

หน่วยประปาซ่อมบำรุง


หน่วยประปาซ่อมบำรุง มีหน้าที่จัดการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบแนวท่อน้ำประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ฝั่งเชิงดอย และไร่แมีเหียะ ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบข่ายภาระงาน

  1. งานซ่อมแซม แก้ไขระบบท่อน้ำประปาภายนอกอาคาร ได้แก่ท่อเมนส่งน้ำขนาดต่างๆก่อนเข้ามาตรวัดน้ำ
  2. งานซ่อมแซม แก้ไขระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารในส่วนของ สำนักงานมหาวิทยาลัย
  3. งานซ่อมแซม แก้ไขระบบน้ำเสียภายในอาคารในส่วนของ สำนักงานมหาวิทยาลัย
  4. งานติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด
  5. งานซ่อมแซมบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ ในส่วนของสำนักงานมหาวิทยาลัย
  6. งานตรวจสอบการส่งคืนที่พักอาศัย ในส่วนของวัสดุสุขภัณฑ์ต่าง ๆ
  7. งานสูบน้ำดิบจากคลองชลประทานเข้าสู่อ่างเก็บน้ำอ่างแก้วช่วงฤดูแล้ง เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา และเพื่อปรับสภาพน้ำในอ่างแก้ว