Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง สถาปนิก
15/11/2562      ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิก อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นั้น
      บัดนี้ กองอาคารสถานที่และสาธาณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20191115_สถาปนิก.pdf