Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกพื่อบรรจุเป็นพนักง่รมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร (สาขาเครื่องกล)
21/08/2566       ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกร (สาขาเครื่องกล) ตำแหน่งเลขที่ S4010134  อัตราเงินเดือน 21,750 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นั้น
       บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสารถแต่ประการใด   ตามรายละเอียด เอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20230821_ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง วิศวกร (ส