Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053943192
: nongnuch.jainan@cmu.ac.th
นงนุช ใจแน่น

หัวหน้าหน่วยโยธา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร

หน่วยงาน :
งานอาคารสถานที่
หน่วย :
หน่วยโยธา

หน้าที่รับผิดชอบ :
  • ขยายพันธ์ุไม้เพื่อเพิ่มปริมาณของพันธุ์ไม้ให้เพียงพอกับความต้องการในการนำไปใช้ปลูกตามบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักสำคัญของงานสวน คือการผลิตพันธุ์ไม้รวมถึงการดูแลรักษา ต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรง นับจากวันเพาะประมาณ 2 อาทิตย์ หรือ ใบจริงโผล่ประมาณ 2 ใบ ก็เตรียมย้ายลงถุง หรือถาดหลุม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของชนิดพันธุ์   งานตกแต่งประดับห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง การจัดตกแต่งแต่ละครั้งจะต้องใช้ไม้ดอกและไม้ประดับที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของฤดูกาล และตามความคิดของผู้จัด
  • งานแสดงผ้า ซึ่งจัดในเดือนกุมภาพันธ์ ตรงบริเวณลานสัก ด้านข้างศาลาธรรม ทางหน่วยงานสวนก็มีส่วนร่วมในงานต้องช่วยในการตกแต่งประดับด้วยไม้ดอกตามที่ผู้ออกแบบต้องการและการจัดไม้ดอก จะต้องเหมาะสมกับงาน เพื่อให้งานออกมาดูดีและสวยงาม
  • คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานตักบาตรเทโวโรหณะ
  • คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและยังมีงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย